Get Adobe Flash player

สถิติเว็บไซต์

ผู้ชม
4
เนื้อหา
166

ขณะนี้มีผู้เข้าใช้

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

นายศุภชัย ฤทธิสิทธิ์

นายศุภชัย  ฤทธิสิทธิ์

ประธานสภา

นายบวน การสร้าง

นายบวน  การสร้าง

รองประธานสภา

นายพงศกร สุขกลาง

นายพงศกร  สุขกลาง

ส.อบต.หมู่ที่1

นายบุญเส็ง ผิวผ่อง

นายบุญเส็ง  ผิวผ่อง

ส.อบต.หมู่ที่ 2

Save

นางศิริลักษณ์ ดานูปถัมภ์

นางศิริลักษณ์  ดานูปถัมภ์

ส.อบต.หมู่ที่ 2

นางสมเรือน แนนไธสง

นางสมเรือน  แนนไธสง

ส.อบต.หมู่ที่ 3

นายอนนท์ นาบำรุง

นายอนนท์  นาบำรุง

ส.อบต. หมู่ที่ 3

Save

นายประดิษฐ์ ฝ่ายพิมาย

นายประดิษฐ์  ฝ่ายพิมาย

ส.อบต. หมู่ที่ 4

Save

นายประพจน์ ด้วงตะกั่ว

นายประพจน์  ด้วงตะกั่ว

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายไหม ประการะโต

นายไหม  ประการะโต

ส.อบต.หมู่ที่ 5

นายดวงจันทร์ ศรีเตชะ

นายดวงจันทร์  ศรีเตชะ

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายทองสุข  นางาม

นายทองสุข   นางาม

ส. อบต. หมู่ที่ 6

นายอุดม มิ่งไธสง

นายอุดม  มิ่งไธสง

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายสะอาด คนรู้

นายสะอาด  คนรู้

ส.อบต.หมู่ที่ 7

นายประดิษฐ์ อุทัยพร

นายประดิษฐ์  อุทัยพร

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นางเอื้อ นางาม

นางเอื้อ  นางาม

ส.อบต.หมู่ที่ 8

นายเสถียร ปานชาลี

นายเสถียร  ปานชาลี

ส.อบต.หมู่ที่ 9

นางจิมมี้ โคตรสมบัติ

นางจิมมี้  โคตรสมบัติ

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายทองอินทร์  เลานอก

ส.อบต.หมู่ที่ 10

นางประนอม เขียวเพชร

นางประนอม  เขียวเพชร

ส.อบต.หมู่ที่ 10

นายคำพันธ์ สอนนอก

นายคำพันธ์  สอนนอก

ส.อบต.หมู่ที่ 11

Save

นางเพ็ญศรี จันทร์กระแจะ

นางเพ็ญศรี  จันทร์กระแจะ

ส.อบต.หมู่ที่ 11