Get Adobe Flash player

สถิติเว็บไซต์

ผู้ชม
4
เนื้อหา
166

ขณะนี้มีผู้เข้าใช้

มี 26 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

นายอุดม  ห่อไธสง

นายอุดม  ห่อไธสง

ผอ.กองการศึกษา

จ่าเอกโกสินทร์  ทองแม้น

จ่าเอกโกสินทร์  ทองแม้น

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางธนพร  โสภณพงษ์

นางธนพร  โสภณพงษ์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นายอดิศร  เนื่องสมศรี

นายอดิศร  เนื่องสมศรี

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางศิตา  ศิลป์ประกอบ

นางศิตา  ศิลป์ประกอบ

ครูผู้ดูแลเด็ก

Save

นางสาวนนทรี  แพนไธสง

นางสาวนนทรี  แพนไธสง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศศิธร  ขานสันเที๊ย

นางสาวศศิธร  ขานสันเที๊ย

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางมาริษา ทุมคำ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

Save

นางสาวทิพย์วรรณ  เผ่ามะณี

นางสาวทิพย์วรรณ  เผ่ามะณี

พนักงานจ้าง

Save

นางภัทรา  ทาพรม

พนักงานจ้าง

Save

นางสาวไพลิน  บุญคำ

พนักงานจ้าง

Save

นางอำนาจ  เลิศวงค์สะอาด

นางอำนาจ  เลิศวงค์สะอาด

แม่บ้าน ศพด.อบต.ตะกั่วป่า

Save

นางหนูชิด  สีหามาตย์

แม่ครัว ศพด.อบต.ตะกั่วป่า

Save

นายอดุลย์  สร้างนานอก

นายอดุลย์  สร้างนานอก

เวรยามศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Save