ประกาศ เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองตะครอง ตำบลตะกั่วป่า อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น