ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า