การประชุมสภา อบต.ตะกั่วป่า  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่า  ที่ประชุม  มีมติรับร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓